Skip to main content
 


Medisch Centrum Kroeten heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Medisch Centrum Kroeten garandeert echter niet dat de inhoud van de site volledig, accuraat en foutloos is. Medisch Centrum Kroeten sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site, de onmogelijkheid de site te gebruiken en voor het geval een derde onrechtmatig gebruikt maakt van de site, tenzij die schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van Medisch Centrum Kroeten.

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld middels een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Medisch Centrum Kroeten heeft geen zeggenschap over deze websites. Medisch Centrum Kroeten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan daarvoor ook niet aansprakelijk worden gehouden.

Medisch Centrum Kroeten spant zich naar alle redelijkheid in haar eigen systemen, waaronder de databank met (persoonlijke) gegevens, te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Medisch Centrum Kroeten treft hiervoor de haars inziens passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij zij onder meer rekening houdt met de stand van de techniek. Medisch Centrum Kroeten is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde, tenzij die schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld aan de zijde van Medisch Centrum Kroeten.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot, over of naar aanleiding van deze site tussen Medisch Centrum Kroeten en de gebruiker zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.